lnwpay logo

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ซื้อ

Buyer Help Center

นโยบายความเป็นส่วนตัว - Privacy Policy
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2 มิถุนายน 2558

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค (Privacy Policy) โดยทางบริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด (LNW Co.,ltd.) ได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และรักษาผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเว็บไซด์ในเครือของบริษัทเรา (ในที่นี้จะใช้คำแทนว่า Lnw - เทพ) โดย Lnw ถือว่าผู้ใช้บริการทุกท่านได้ทราบและยอมรับเงื่อนไข ข้อตกลง และข้อผูกมัด ตามนโยบายที่ทางเราได้เป็นผู้กำหนดขึ้น ทั้งนี้ Lnw จะไม่ขอรับผิดชอบการกระทำอันใดที่เกิดจากการกระทำของผู้ใช้บริการ

เนื่องจาก Lnw มีการปรับปรุงและพัฒนาบริการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เราจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการ เข้ามาอ่านนโยบายต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ หรือเมื่อได้รับการแจ้งเตือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ และผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเอง

ผู้ใช้บริการทุกคนจำเป็นต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าเว็บไซด์และบริการของเรามีการเชื่อมต่อไปกับเว็บไซด์อื่น ซึ่งในแต่ละเว็บไซด์นั้น อาจมิได้มีการคุ้มครองนโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน หากข้อมูลส่วนตัวของท่านได้รับการ เผยแพร่จากเว็บไซด์อื่น ทางเราจะไม่ขอรับผิดชอบในทุกกรณี

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บในเครือของ Lnw มีการเก็บข้อมุลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ในทุกครั้งที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชมหรือสั่งซื้อรายการสินค้า ทางเราจะบันทึก ข้อมูลนั้นเอาไว้ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่ง Lnw ไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล หรือมีความจำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการตรวจสอบ โดยข้อมูลที่ Lnw เก็บ มีดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลที่เปิดเผยกับทางเว็บไซด์

  โดยทั่วไปทางเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านที่สามารถใช้ระบุตัวตนหรือ ข้อมูลที่ใช้ติดตามได้ ผู้ใช้มีสิทธิ์เลือกที่จะเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกับ Lnw ได้ แต่ทั้งนี้ผู้ใช้บริการต้องยอมรับในเงื่อนไขว่า การไม่ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริง กับ Lnw อาจทำให้ไม่รับการบริการที่เต็มประสิทธิภาพ และอาจเสียสิทธิ์ที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้เอง ซึ่งคุณสามารถดูตัวอย่างข้อมูลที่เราเก็บได้ที่ ตัวอย่างข้อมูลที่ผู้ใช้เปิดเผยกับทางเว็บไซต์

 2. ข้อมูลที่เก็บมาโดยอัตโนมัติ

  เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซด์และบริการของ Lnw ทางเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านทันที โดยไม่จำเป็นต้องสอบถามความสมัครใจของท่านก่อน ข้อมูลที่ทางระบบจะเก็บ อาทิ การเก็บ Cookies, การเก็บสถิติ หรือข้อมูลอื่นๆ อันได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นหา (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บที่มีการเยี่ยมชม (web page) เวลาที่เข้าเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses) ซึ่งคุณสามารถดูตัวอย่างข้อมูลที่เราเก็บได้ที่ ตัวอย่างข้อมูลที่เก็บมาโดยอัตโนมัติ

 3. ข้อมูลที่ได้จากช่องทางอื่นๆ

  Lnw อาจได้รับข้อมูลของผู้ใช้จากช่องทางอื่นๆ เช่น การเข้าสู่ระบผ่าน Facebook เป็นต้น โดยเราจะเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ตามข้อมูลที่ Lnw สามารถเก็บมาได้จากช่องทางนั้นๆ ซึ่งคุณสามารถดูตัวอย่างข้อมูลที่เราเก็บได้ที่ ตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากช่องทางอื่นๆ

การเก็บข้อมูลใน Cookies

Cookies คือการเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ไว้ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เพื่อจดจำข้อมูล บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การเข้าสู่ระบบบัญชีของผู้ใช้, รายการสินค้าหรือหน้าร้านที่เข้าไปชม, รายการสินค้าที่มีการสั่งซื้อ เป็นต้น

ผู้ใช้สามารถเลือกลบ Cookies ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ออก หรือเลือกที่จะปิดเพื่อไม่ใช้ Cookies ได้ แต่ผู้ใช้ต้องยอมรับว่า การปิด Cookies นั้นจะทำให้ผู้ใช้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการบางอย่าง และอาจทำให้ใช้งานระบบต่างๆ ไม่ได้อย่างเต็มที่

เนื่องจากระบบจำเป็นต้องบันทึกข้อมูลบกสามารถจดจำสินค้า ที่เคยเลือกซื้อไว้ได้ รวมไปถึงการจดจำสถานะการสั่งซื้อ หรือ บริการอื่นๆที่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบสมาชิกของเว็บไซด์ก่อน Lnw จะนำข้อมูลที่ Cookies ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ Lnw เพื่อปรับปรุงคุณภาพของเว็บไซด์ และการให้บริการของเราต่อไป

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. Lnw จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามเห็นสมควร เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ รวมถึงสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของ Lnw
 2. Lnw ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้บันทึกหรือ เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับหมายจากทาง ราชการ หรือ ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อนเท่านั้น
 3. ในกรณีที่ Lnw ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการ หรือกิจกรรมต่างๆของ Lnw เป็นต้น โดย Lnw มีข้อกำหนดให้หน่วยงานที่ว่าจ้างดังกล่าว นั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เป็นความลับ และห้ามมิให้มีการนำข้อมูลเหล่านั้น ไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ Lnw

สิทธิ์ในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัว ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์เลือกใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูล สื่อทางการตลาดใดๆ จากเว็บไซต์ Lnw หากผู้ใช้ไม่ต้องการรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากเรา สามารถแจ้งเราได้ เพียงกรอกความจำนงดังกล่าวลงในหน้าเว็บไซต์ ที่ท่านใช้บริการ เป็นการแจ้งจุดประสงค์ให้ทราบ

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว็บไซต์จึงได้มีการกำหนดระเบียบภายในหน่วยงาน เพื่อกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น หมายเลขบัตรเครดิต ทางเว็บไซต์ LnwPay ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวคือ การเข้ารหัสลับข้อมูลด้วยการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol

ข้อมูลอะไร ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้บ้าง?

ผู้ใช้บริการทั่วไปจะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลพื้นฐานต่างๆ และข้อมูลที่เปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปเห็นเท่านั้น เช่น ข้อมูลการให้บริการของ Lnw, ข้อความรายละเอียดสินค้า, เลือกชมรายการสินค้าเป็นต้น นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อไปยังบริการต่างๆ ของ Lnw ได้ทุกบริการ สำหรับสมาชิก Lnw เมื่อเข้าสู่ระบบ จะสามารถดูและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกได้ รวมไปถึงข้อมูลการซื้อขายย้อนหลัง, ข้อมูลการเก็บคะแนนสะสม, ข้อมูลเครือข่ายของสมาชิกเอง, ทำการสั่งซื้อสินค้า, ตรวจเช็ครายการสินค้าที่สั่งซื้อ รวมทั้งยังสามารถโพสต์ข้อความเพื่อแสดง ความคิดเห็นต่อร้านค้าหรือรายการสินค้าในชิ้นนั้นได้อีกด้วย เป็นต้น

เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ใช้บริการของ Lnw ได้หรือไม่?

สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เราจะถือว่าการทำธุรกรรมใดๆ ของสมาชิกที่เกี่ยวกับการเงิน เช่น การสั่งซื้อและ ชำระเงินค่าสินค้า และบริการต่างๆ ในเว็บไซต์ของ Lnw นั้น ได้อยู่ในความดูแล และผ่านความเห็นชอบจากเห็นชอบของผู้ปกครองของสมาชิกก่อนทุกครั้ง

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขการใช้งาน

Lnw อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขการใช้งาน โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ

ดังนั้น Lnw จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขการใช้งานทุกครั้งที่ได้มีการเข้าสู่ระบบ หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ Lnw เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆภายในเว็บไซต์ ได้อย่างถูกต้อง

ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ Lnw ยินดีที่จะตอบทุกข้อสงสัย รับฟังทุกข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ Lnw ต่อไป

ตัวอย่างข้อมูลที่ LnwPay เก็บไว้

 • ตัวอย่างข้อมูลที่คุณบอกกับเรา

  ข้อมูลประเภทนี้ โดยทั่วไปจะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารได้ อาทิ ชื่อ ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname) , ที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อ (Shipping Address), ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address), เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) , อีเมลแอดเดรส (Email Address), หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number), รูปภาพแสดงตัวตน (Avatar)

 • ตัวอย่างข้อมูลที่เก็บมาโดยอัตโนมัติ

  Lnw จะบันทึกข้อมูลการใช้งานทุกครั้งที่ผู้ใช้เข้ามาภายในเว็บไซต์ เช่น เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลวัน และเวลาที่สั่งซื้อจะถูกบันทึกไว้ รวมไปถึงเลขไอพีแอดเดรส (IP Address), โปรแกรมบราวเซอร์ที่ใช้งาน (Browser) ข้อมูลเหล่านี้ใช้ในการบันทึกความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายในเว็บไซต์ เมื่อเกิดกรณีผิดปกติ ที่จำเป็นต้องตรวจสอบ เช่น มีการแสดงข้อความที่ผิดกฎหมาย ก็จะสามารถตรวจเช็คได้ทันที

 • ตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากช่องทางอื่นๆ

  เมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อบัญชีของ Lnw กับ Social Network อื่นๆ เช่น เชื่อมต่อกับบัญชี Facebook ระบบจะมีการดึงข้อมูลของผู้ใช้ใน Facebook มาเก็บไว้เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ เช่น ชื่อผู้ใช้ (Username), อีเมลแอดเดรส (Email Address), หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number), รูปภาพแสดงตัวตน (Avatar) เป็นต้น