lnwpay logo

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ซื้อ

Buyer Help Center

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ - Terms Of Service

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 17 กรกฎาคม 2560

ข้อตกลงการใช้บริการ LnwPay รุ่นที่ 1.1
(Terms of Service v1.1)

บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด ผู้ให้บริการระบบรับชำระเงิน LnwPay เว็บไซต์ www.LnwPay.com และระบบห้างสรรพสินค้าออนไลน์ เว็บไซต์ www.LnwMall.com ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”

คุณซึ่งเป็นผู้ใช้บริการไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของบริษัท ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” โดยจะแยกเป็น (1) เจ้าของสินค้า หรือเจ้าของเว็บไซต์ที่ใช้ในการจัดจำหน่ายสินค้า ในระบบร้านค้าออนไลน์ LnwShop และใช้ระบบรับชำระเงิน LnwPay หรือระบบห้างสรรพสินค้าออนไลน์ LnwMall ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ขาย” หรือ “ร้านค้า” และ (2) ผู้สั่งซื้อสินค้า หรือใช้บริการในเว็บไซต์ของผู้ขาย และมีการใช้บริการระบบรับชำระเงิน LnwPay หรือระบบห้างสรรพสินค้าออนไลน์ LnwMall ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ซื้อ”

โดยที่ผู้ขายตกลงใช้บริการระบบรับชำระเงินของบริษัท โดยบริษัทมีหน้าที่รับชำระเงิน ระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย ผ่านระบบของบริษัทเท่านั้น หากผู้ขายกดยอมรับข้อตกลงการใช้บริการ ที่อยู่ในหน้าจัดการร้านค้า ถือว่าผู้ขายเข้าใจและยอมรับข้อตกลงตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ของบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว

 1. การติดต่อออนไลน์

  ทุกครั้งที่ผู้ใช้บริการมีการติดต่อกับเรา ทั้งการเข้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ LnwPay.com หรือเว็บไซต์ LnwMall.com หรือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หาบริษัทหรือเว็บไซต์นั้น ถือเป็นการติดต่อผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยินยอมที่จะรับการตอบรับจากเราเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เช่นกัน บริษัทอาจจะติดต่อหาผู้ใช้บริการผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือแจ้งประกาศบนหน้าเว็บไซต์ นอกจากนี้เราถือว่าผู้ใช้บริการได้รับทราบ และยอมรับว่าประกาศ ข้อตกลง ข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ และการติดต่อกันในรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น มีผลถูกต้องตามกฎหมาย

 2. ลิขสิทธิ์

  เนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซต์ เช่น ข้อความ ภาพกราฟฟิค โลโก้ ไอคอน รูปภาพ คลิปเสียง คลิปวีดีโอ การรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ และซอฟต์แวร์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวเว็บไซต์ โดยที่ไม่ได้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ภาพสินค้าและรายละเอียดของสินค้า เนื้อหาอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ล้วนเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ในประเทศไทย และ กฎหมายคุ้มครองลิทสิทธิ์สากล ห้ามแก้ไข ดัดแปลง หรือคัดลอก ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

 3. ข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์บริษัท

  บริษัทยินยอมให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลบางส่วน และใช้บริการจากเราได้ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. บริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการลอกเลียน คัดลอก ทำซ้ำ ขาย หรือการกระทำอื่นใด กับเว็บไซต์ สัญลักษณ์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ เพื่อจุดประสงค์ หรือมีผลในเชิงธุรกิจ หรือทำให้เสื่อมเสียแก่ธุรกิจของบริษัท
  2. บริษัทอนุญาตให้ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงลิงก์ (Link) กลับเข้ามายังเว็บไซต์ได้ ตราบที่ลิงก์นั้นไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ความเสื่อมเสีย ความเข้าใจผิด หรือการกระทำอื่น ๆ ที่ส่อเจตนาที่ไม่สุจริตกับบริษัท หรือบุคคลอื่น
 4. ข้อตกลงเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ ของร้านค้าผู้ขาย (เฉพาะรูปแบบ LnwPay เต็มระบบ)

  ผู้ขายยินยอมให้บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ ในร้านค้าของผู้ขาย เพื่อประโยชน์แก่ผู้ซื้อ ดังต่อไปนี้

  1. เพิ่มระบบแสดงความพึงพอใจของผู้ซื้อบนแถบบน (Bar) ของหน้าร้านผู้ขาย
  2. ช่องทางการชำระเงินของผู้ขายจะเปลี่ยนเป็นช่องทางการชำระเงินผ่านบริษัทเท่านั้น รวมไปถึงหน้าวิธีการสั่งซื้อ และหน้าแจ้งชำระเงินของผู้ขาย
  3. เพิ่มระบบแสดงคะแนนคุณภาพสินค้า พร้อมแสดงความคิดเห็นของผู้ซื้อ บนเมนูรีวิวจากผู้ซื้อในหน้ารายละเอียดสินค้า
  4. เพิ่มช่องทางการติดต่อของบริษัทในหน้าติดต่อเรา
 5. ข้อตกลงการรับประกันการซื้อ-ขายสินค้า
  1. กรณีที่ผู้ขายจัดส่งสินค้าให้ช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด
   1. หากสินค้ายังไม่ได้ถูกจัดส่ง กรณีนี้ผู้ซื้อมีสิทธิ์เรียกร้องที่จะขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า และขอคืนเงินค่าสินค้าได้เต็มจำนวน
   2. หากสินค้าถูกจัดส่งไปแล้ว กรณีนี้ผู้ซื้อมีสิทธิ์ขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า และขอเงินคืนได้ โดยผู้ซื้อจะต้องปฏิเสธการรับสินค้า หรือส่งคืนสินค้าให้กับผู้ขายก่อน แล้วบริษัทจะคืนเงินเต็มจำนวนกลับไปให้ผู้ซื้อ ส่วนผู้ขายต้องรับภาระจ่ายค่าส่งสินค้าทั้งหมด ในรอบการสั่งซื้อนั้น ๆ เอง
  2. กรณีที่ผู้ขายแจ้งจำนวนสินค้าไม่ตรงกับบนหน้าเว็บ ทำให้ไม่สามารถส่งสินค้าได้ เนื่องจากไม่มีสินค้าพร้อมส่ง กรณีนี้ผู้ขายไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าสินค้าจากบริษัท โดยบริษัทจะคืนเงินค่าสินค้าเต็มจำนวนคืนใหักับผู้ซื้อ
  3. กรณีผู้ขายส่งสินค้าผิดให้กับผู้ซื้อ กรณีนี้ถ้าผู้ซื้อเรียกร้องเข้ามา ผู้ซื้อจะต้องส่งสินค้าคืนใหักับผู้ขายก่อน แล้วให้ผู้ขายจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องกลับไปให้ผู้ซื้อใหม่ โดยค่าจัดส่งจะตกเป็นภาระของผู้ขายทั้งหมด โดยบริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งคืนสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ และจะเรียกเก็บเงินจากผู้ขายโดยหักจากยอดการขายนั้น ๆ
  4. กรณีสินค้าไม่เหมือนกับภาพสินค้า หรือคำบรรยายสินค้าของผู้ขาย กรณีนี้ถ้าผู้ซื้อมีสิทธิเรียกร้องขอเปลี่ยน และ/หรือคืนเงินค่าสินค้า โดยผู้ซื้อจะต้องส่งสินค้าคืนให้กับผู้ขายก่อน เมื่อผู้ขายได้รับสินค้าคืนแล้วบริษัทจะทำการคืนเงินค่าสินค้า รวมถึงชำระค่าจัดส่งคืนสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ และผู้ขายไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าสินค้า-ค่าจัดส่งสินค้าจากบริษัท รวมถึงบริษัทจะเรียกเก็บเงินค่าจัดส่งสินค้าคืนให้ผู้ซื้อจากผู้ขาย โดยดำเนินการแยกเป็นกรณีดังต่อไปนี้
   1. กรณีที่ผู้ขายมีธุรกรรมการสั่งซื้อคงค้างกับทางบริษัท ให้หักค่าจัดส่งสินค้า จากยอดเงินในธุรกรรมการสั่งซื้อคงค้างนั้น ๆ
   2. กรณีที่ผู้ขาย ไม่มีธุรกรรมการสั่งซื้อคงค้างกับทางบริษัท ให้ถือว่าผู้ขายเป็นลูกหนี้ของบริษัท ตามยอดค่าจัดส่งสินค้าคงค้างนั้น ๆ และให้หนี้นั้นหมดไปเมื่อบริษัทได้ดำเนินการหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากธุรกรรมการสั่งซื้อที่เกิดขึ้นในภายหลัง เมื่อใดก็ได้ และ/หรือผู้ขายจะทำการชำระหนี้นั้นโดยตรงกับบริษัท โดยหนี้ดังกล่าวบริษัทให้งดเว้นการคิดดอกเบี้ยจากผู้ขาย
  5. ทั้งนี้หากเกิดการกระทำผิดในกรณีข้างต้นนี้ (ข้อ 5.1 - ข้อ 5.4) เกินกว่า 2 ครั้งในข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  6. กรณีสินค้าสูญหายเนื่องมาจากการจัดส่งของบริษัทขนส่งผู้ขายมีหน้าที่ติดตามพัสดุดังกล่าวกับบริษัทขนส่งเอง เมื่อตรวจสอบแล้วว่า พัสดุสูญหายจริง บริษัทจะคืนเงินค่าสินค้าให้กับผู้ซื้อเต็มจำนวน และผู้ขายจะได้รับเพียงเงินประกันจากบริษัทขนส่งตามเงื่อนไขระหว่างผู้ขาย และ บริษัทขนส่งเท่านั้น
  7. บริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ กรณีสินค้าชำรุด หรือเสียหาย บริษัทมีหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางประสานงานให้ระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย โดยบริษัทจะดำเนินคืนเงินค่าสินค้าและค่าจัดส่งต่าง ๆ ตามผลการเจรจาระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย เมื่อการเจรจานั้นเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น
 6. ข้อกำหนดของบริการและระยะเวลาการให้บริการ

  บริษัทตกลงจะให้บริการรับชำระเงินให้กับผู้ขาย และผู้ขายตกลงที่จะรับบริการตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้ จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิก

 7. การชำระค่าธรรมเนียมและการถอนเงินจากระบบ
  1. ผู้ขายตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมของยอดรวมสุทธิในรายการสั่งซื้อ (LnwPay : ค่าธรรมเนียม 3.4%, LnwPay Lite : ค่าธรรมเนียม 5%, เฉพาะ LnwMall : ค่าธรรมเนียม 7%)
  2. ผู้ขายจะสามารถสั่งถอนเงินจากระบบเข้าบัญชีของผู้ขายได้ หลังจากที่ผู้ซื้อเข้ามากดยืนยันการได้รับสินค้าแล้วเท่านั้น ซึ่งหากผู้ซื้อไม่ยืนยันการได้รับสินค้า นานเกิน 3 วันทำการ นับจากที่บริษัทขนส่งแจ้งว่าได้จัดส่งเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะถือว่าผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้ว และบริษัทจะปรับสถานะรายการสั่งซื้อนั้น ๆ ให้สามารถถอนจากระบบได้ทันที
  3. เมื่อผู้ขายสั่งถอนเงินที่สามารถถอนได้ออกจากระบบของบริษัท เพื่อเข้าสู่บัญชีรับเงิน ซึ่งผู้ขายได้ลงทะเบียนบัญชีนั้นไว้กับบริษัท และได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการโอนเงินให้กับผู้ขายภายในระยะเวลา 2 วันทำการ โดยอาจมีค่าธรรมเนียมการโอน ตามแต่กรณี ดังนี้
   1. กรณีที่ผู้ขายสั่งถอนเงินจากบริษัท น้อยกว่า 5,000 บาท บริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนเงิน ครั้งละ 20 บาท (ฟรีครั้งแรกในแต่ละเดือน)
   2. กรณีที่ผู้ขายสั่งถอนเงินจากบริษัท เท่ากับหรือมากกว่า 5,000 บาท บริษัทจะไม่คิดค่าธรรมเนียบมการถอนเงินในครั้งดังกล่าว
 8. ข้อสงวนสิทธิ์ของบริษัท
  1. บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการห้างสรรพสินค้าออนไลน์ LnwMall และดูแลการรับชำระเงินผ่านระบบ LnwPay ในการซื้อขายสินค้า ระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขายเท่านั้น บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับสินค้าของผู้ขาย รวมถึงกระบวนการในการขนส่งสินค้าของผู้ขายแต่อย่างใด
  2. สินค้าที่ผู้ขายนำมาจัดจำหน่ายในเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลใด ๆ ภายในเว็บไซต์บริษัท ให้ถือว่าผู้ขายเป็นเจ้าของสินค้านั้นๆ และผู้ขายยืนยันว่าได้รับสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงรูปภาพสินค้าและรายละเอียดที่ลงในเว็บไซต์ด้วย และผู้ขายยินดีอนุญาตให้บริษัทสามารถเผยแพร่รูปภาพสินค้าและรายละเอียดสินค้านั้น ๆ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ หากสินค้า รูปภาพ และ/หรือ รายละเอียดของสินค้านั้น ๆ เข้าข่ายผิดกฎหมาย, โดนฟ้องร้อง หรือดำเนินคดีใด ๆ ผู้ขายต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น
  3. บริษัทมีสิทธิดำเนินการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานตำรวจ หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายในทุกกรณี บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้น ๆ
  4. บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ให้บริการแก่ผู้ขายที่จำหน่ายสินค้า ดังต่อไปนี้
   1. สินค้าผิดกฏหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย
   2. สินค้าแบบ Affiliate จากเว็บไซต์ออนไลน์อื่น ๆ เช่น Amazon.com เป็นต้น
   3. สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการพนันทุกประเภท เช่น การเล่นคาสิโนออนไลน์ สถานที่ที่รับพนันขันต่อ บิงโก
   4. สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Download MP3, Software, VDO & Voice Clips, Music Online ที่ถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฏหมายทุกประเภท
   5. สินค้าลอกเลียนแบบ ไม่ได้รับอนุญาต ละเมิดเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
   6. ฝิ่น ยาสูบ ยาเสพติดทุกชนิด หรือบุหรี่ เหล้า เบียร์ที่ผิดกฎหมาย
   7. สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์หรือสัตว์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสัตว์เหล่านี้
   8. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ถอดรหัสเคเบิ้ลและสัญญาณดาวเทียมเพื่อใช้บริการเคเบิลฟรี
   9. อุปกรณ์พลุไฟ วัสดุและสสารที่มีพิษ ระเบิดได้ ติดไฟ และมีกัมมันตรังสี ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสร้างอุปกรณ์ระเบิด
   10. อาวุธ หรือส่วนประกอบของอาวุธ หรืออุปกรณ์อันตรายที่ผิดกฎหมาย
   11. สินค้าอบายมุข หรือสื่อลามก อนาจาร
   12. ยา วิตามิน และอาหารเสริมทุกชนิด
   13. สินค้าต้องห้ามเพื่อความปลอดภัยของผู้ซื้อ ได้แก่ อาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงสินค้าที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาหารและยา หรือไม่ได้จดทะเบียนการโฆษณา (ฆอ.) ทุกชนิด
   14. สินค้าประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ขายมิได้มีกรรมสิทธิ์ในการขาย เช่น ไอเทมในเกมออนไลน์ เป็นต้น
   15. สินค้าที่มีเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิตอล (Bitcoin) ทุกประเภท และ/หรือ การซื้อขายเงินในสกุลดังกล่าว

   หากบริษัทตรวจพบเว็บไซต์ร้านค้าที่ลักลอบจำหน่ายสินค้าดังกล่าวภายหลังจากการเข้าร่วมการใช้บริการระบบของบริษัท ทางบริษัทจะดำเนินการงดการให้บริการทันที และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบร้านค้าว่าผิดตามข้อตกลงหรือไม่ หากมีข้อโต้แย้งใด ๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

  5. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์เหล่านี้
   1. กรณีความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของบุคคลอื่นอันเป็นการละเมิด หรือก่อความเสียหายประการใด ๆ ต่อผู้ขาย
   2. กรณีความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของผู้ขาย หรือสินค้าของผู้ขายอันเป็นการละเมิด และ/หรือก่อความเสียหายประการใด ๆ ต่อผู้อื่นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
   3. กรณีความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องจากพฤติการณ์ นอกเหนือการควบคุมของบริษัทหรือ เหตุสุดวิสัยใด ๆ รวมถึงความเสียหายจากภาวะขาดทุน การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นส่วนตัวหรือที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการของบริษัท หรือเว็บไซต์ได้ และหมายรวมถึงกรณีที่บริษัทได้กระทำการเตือนท่านถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแล้วก็ตาม
   4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำโดยจงใจ หรือโดยประมาทเลินเล่อในการทำหน้าที่ของบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการโทรคมนาคม บริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงการให้บริการคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟท์แวร์ หรือสถานการณ์ที่นอกเหนือความควบคุมหรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด เช่น อัคคีภัย อุทกภัย ภัยธรรมชาติอื่น สงคราม จลาจล ประท้วง อุปกรณ์ชำรุด คอมพิวเตอร์ไวรัส ไฟฟ้าหรือระบบโทรคมนาคมบกพร่อง เป็นต้น
  6. หากผู้ขายยังเป็นผู้เยาว์ หรือมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ บริษัทถือว่า การกระทำใด ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน หรือการขายของผู้ขายนั้น ได้รับความเห็นชอบ และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ปกครองของผู้ขาย
  7. ผู้ขายจำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD Registered) กรณีผู้ขายยังไม่ได้ทำการจดทะเบียน สามารถดำเนินการจดทะเบียนภายใน 90 วัน หลังจากเริ่มใช้งานระบบรับชำระเงิน LnwPay หากเกินกำหนด บริษัทมีสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาได้ทันที
  8. จำนวนเงินในการทำธุรกรรมต่อครั้งของผู้ซื้อไม่เกิน 30,000 บาท และกำหนดให้การรับ-ส่งเงินต่อบัญชีผู้ซื้อได้ไม่เกิน 100 ครั้งต่อวัน ตามนโยบายป้องกันการฟอกเงิน
  9. นโยบายต่าง ๆ ของเว็บไซต์ และการเปลี่ยนแปลง

   ระบบรับชำระเงิน LnwPay และห้างสรรพสินค้าออนไลน์ LnwMall อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทอาจจะแจ้งรายละเอียดการแก้ไขบนเว็บไซต์บริษัท หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งให้กับผู้ขาย โดยหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้ว ผู้ขายทุกคนที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทให้ถือว่าได้ยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลงในฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดแล้ว

 9. เหตุแห่งการบอกเลิกสัญญา
  1. การบอกเลิกสัญญา จะต้องมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีผลบังคับทันทีที่อีกฝ่ายตอบรับ หรือ เกินกว่า 15 วัน นับจากวันส่งเอกสาร โดยจะต้องไม่มีธุรกรรมการสั่งซื้อคงค้าง หากมีการบอกเลิกสัญญาให้มีผลบังคับหลังจากธุรกรรมการสั่งซื้อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และไม่มีธุรกรรมการสั่งซื้อคงค้างใด ๆ
  2. กรณีมียอดเงินคงค้างซึ่งผู้ขายยังมิได้เบิกจ่าย บริษัทจะทำการโอนยอดเงินคงค้างทั้งหมดไปยังบัญชีรับเงินตามเอกสารสัญญา โดยหักค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ตามรายละเอียดในข้อ 7.3 ด้านบน ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับการแจ้งยกเลิกสัญญา และให้ถือว่าสัญญามีผลสิ้นสุดทันที
 10. การสิ้นสุดสัญญาโดยไม่มีการบอกกล่าว

  กรณีเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ ทางบริษัทมีสิทธิในการยกเลิกสัญญา และงดการให้บริการทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และร้านค้าจะต้องชดเชยความเสียหายให้แก่บริษัท

  1. หากทางบริษัทตรวจสอบพบว่า ผู้ขายไม่ปฎิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการที่ระบุในสัญญานี้ หรือละเมิดข้อใดข้อหนึ่ง ในช่วงระยะเวลาที่อยู่ในสัญญานี้
  2. หากร้านค้าไม่มีการซื้อขายสินค้ากันจริง หรือร้านค้ามีพฤติกรรมการให้ขึ้นเงินสด หรือรับชำระหนี้แทน
  3. หากบริษัทตรวจสอบพบว่า ร้านค้า หรือ เจ้าของกิจการ รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง มีการทำรายการที่ร้านค้าของตนเอง และชำระเงินเองบ่อยครั้ง หรือมียอดการทำรายการสูงผิดปกติ
  4. หากร้านค้ามีประวัติหรือเคยค้าขาย หรือประกอบธุรกิจกับบริษัทหรือคู่ค้าที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรืออยู่ในรายชื่อผู้มีความเสี่ยงตามมติของหรือภายใต้ประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นคณะบุคคลที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายที่รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยได้ประกาศให้ความรับรองหรือตามรายชื่อที่หน่วยงานราชการประกาศกำหนดหรือกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 11. การแก้ไขและปรับปรุงสัญญา

  หากทางบริษัทมีการแก้ไขหรือปรับปรุงสัญญา ทางบริษัทจะแจ้งให้ผู้ขายทราบก่อนล่วงหน้า 30 วัน และทางผู้ขายจะต้องกดตกลงและยอมรับการแก้ไขหรือปรับปรุงสัญญานั้นๆ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากเกินกำหนด ทางบริษัทจะถือว่า ผู้ขายไม่ยอมรับการแก้ไขหรือปรับปรุงสัญญาฉบับใหม่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาและงดการให้บริการทันที

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้ สามารถสอบถามมายัง หมายเลข 092-428-8041 (เวลา 09:00 - 18:00 น.) ทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรืออีเมลมาที่ marketing@Lnw.co.th